KNS-logotyp Naturreservat

Kaggens mobilsida

Lindsjön

Trattkantareller. Foto: Kaggen
September, 2023. I det här området har det tidigare funnits mycket svamp, men det var lite magert i år. Hittade dock några trattkantareller.
Lindsjöns naturreservat består av två närliggande områden, som täcker en sammanlagt yta på 221 ha. I naturreservatets västra del finns en liten sjö (Lindsjön) och i den östra delen ligger den tallbevuxna Långmossen. Både Lindsjön och Långmossen kantas av s.k. sumpskog, som kännetecknas av skog som växer på fuktiga marker, t.ex. låglänta stränder ellier myrar och våtmarker. Sumpskogar växer långsamt och biodiversiteten är oftast hög.

Hittills har vi bara besökt den östra delen och där finns några stigar i början men, ju längre man går, desto svårar är det att följa någon tydlig stig. En GPS är därför att rekommendera. Det finns väldigt många gamla och/eller döda träd i området och vissa granar är svårt angripna av granbarkborren. Besök i området kan därför inte rekommenderas när det blåser. Vissa delar av området är väldigt steniga och stenarna är täckta av mossa, vilket ger ett trolskt inrtyck. Där berget går upp i dagen, är det täckt av fönsterlav. Området är kalkrikt och gynnar därför en hel del sällsynta arter.

Några fler fakta:

  • Kommun, Skyddsår och Storlek: Uppsala, 2016 resp. 221 hektar
  • Förvaltare och Markägare: Länsstyrelsen i Uppsala resp. Staten och Privata
  • Skyddstyp: Naturreservat
  • Skötselplan: Naturvårdsverkets hemsida där man gör en sökning på Lindsjön.
  • Koordinater (WGS84): Norr 59,85783°, Öst 17,24604°

Hitta hit:

Om man kommer från Uppsala-hållet kan man köra ut på 55an mot Enköping, men ta av mot Sala och följa väg 72. Ca 5 km väster om Vänge kör man söderut på väg C576 mot Skogstibble. Efter ca 4 km kommer man till Onsike och där tar man av mot väster på den lilla grusvägen Onsikevägen. Efter ca 3 km har man reservatet på vänster sida om vägen och man kan parkera bilen på berget på höger sida. Om man kommer från Enköpingshållet på 55an, så tar man av vid Säva mot norväst på väg C572 mot Hagby. Ca 1 km norr om Hagby tar man av på väg C575 mot Skogstibble. Ca 2 km nordväst om Skogstibble i Helgesta kör man rakt fram på väg C576 och efter ytterligare någon km är man framme vid Onsikevägen (se ovan).

Bilder från Lindsjön

Karta över Lindsjöns naturreservat, som består av två närliggande områden. En inofficiell parkering (P) är markerad på kartan vid den östra delen av reservatet. Markering av stigar saknas i reservatet.
September, 2023. Informationsskylt vid den östra delen av reservatet. Bildspelet visar bara bilder från den östra delen.
September, 2023. Förstoring av informationsskylten.
September, 2023. En bit nedanför informationsskylten börjar denna stig, som kan följas en bit in i reservatet.
September, 2023. Området är mycket steningt och stenarna täcks av mossa, vilket gör skogen trolsk.
September, 2023. Här kan man tydligt se granbarkborrens framfart.
September, 2023. På en del ställen är mossan näst intill heltäckande.
September, 2023. Det framgår tydligt av denna bild, att man inte bör besöka detta naturresevat när det blåser.
September, 2023. En icke närmare artbestämd fingersvamp.
September, 2023. Här täcks berghällarna av fönsterlav (Cladonia stellaris) och detta är en typisk lokal för denna art: gles tallskog på hällmark. Fönsterlaven kallas ibland felaktigt för vitmossa.
Det kan vara mycket halt att gå på berget vid fuktig väderlek.
September, 2023. Fönsterlaven utgör att vackert täcke på berget.
September, 2023. Närbild av fönsterlav.
September, 2023. Ljung i förgrunden.
September, 2023. De döda träden får ligga ifred här, vilket gynnar biodiversiteten.
September, 2023. Trattkantareller.
September, 2023. Islandslav (Cetraria islandica agg.), som är en av våra vanligaste markväxande busklavar. Den påträffas oftast i hällmarkstallskog, vilket stämmer perfekt med denna lokal. Westring skriver i sin bok om lavar år 1905 att islandslav är en förträfflig människoföda och kan dessutom användas för att bota: trånsot, skörbjugg, blodstörning, maghosta, slemhosta, kikhosta, magens svaghet, uppkastning och kronisk diarré.

Tack Emil Viktor Nilsson (@vetenskapspedagogen) för hjälp med artbestämning!
September, 2023. I september var det väldigt tyst här och landskapet ger ett ödesmättat intryck.
September, 2023. En gran med tre eller kanske t.o.m. fyra stammar.
September, 2023. Mossbelupna stenar.
September, 2023. Bergvägg i närheten av stigen.
September, 2023. En annan typ av bergvägg.
September, 2023. Vackert landskap, men något svårtillgängligt.
September, 2023. Sten, som har kommit i kläm i en spricka i berget och en myrstack, som bara är klämd ifrån ett håll. Detta är för närvarande sista bilden i bildspelet.

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.