KNS-logotyp Naturreservat

Kaggens mobilsida

Wiks Naturpark

<strong>Juni, 2020.</strong> Äppellunden.
Juni, 2020. Blommande äppelträd i Äppellunden.

Wiks slott är en stor sevärdhet och anses vara ett av Sve­ri­ges bäst be­va­rade me­del­tida slott. Slot­tet bör­ja­de byg­gas som en för­svars­borg re­dan på 1400-ta­let. Från den söd­ra de­len av Wik­sti­gen har man fin ut­sikt över Lårsta­vi­ken, som ut­gör en del av Mä­la­ren. Wik­stigen är en slinga på 3,2 km, men det finns möj­lig­het att gå bå­de kor­ta­re och längre slingor. Wiks natur­park är lättill­gäng­lig och vis­sa sti­gar är, lik­som toa­let­ter­na, handi­kapp­an­pas­sade. Bord och bänkar finns uppställda efter stigarna. Det finns två strandängar och den västra vid första parkeringen har en utsiktsramp, där man framförallt på våren kan se lite mer ovanliga fåglar. Vissa av fåglarna, som listas nedan, kan bara ses under flyttningstid. Rastplatser och en liten bad­plats med bryggor finns iordning­ställda. Kiosk, kaffé och restaurang finns, men man bör kolla öppettider om man avser att utnyttja detta.

Naturparken sköts med varsam hand, d.v.s. man håller stigarna framkomliga och vid behov sandade på vintern. Inom området (söder om skolbyggnaden) finns en mindre bokskog med några riktigt stora träd. Nötkreatur och får hjälper till att hålla landskapet öppet. Nedfallna träd får i stor utsträckning ligga kvar, vilket är gynnsamt för bio­diversi­teten. Vid kraftig blåst ska man dock undvika att gå där det finns risk för att träd kan falla omkull.

Däggdjur:

 • Rådjur
 • Grävling
 • Räv
 • Hare
 • Ekorre
 • Olika arter av fladdermöss
 • Älg och vildsvin kan ibland ses på fälten utanför parken

Fåglar:

Vissa fåglar förekommer hela året, medan andra är årstidsbundna och kan bara ses under t.ex. våren. Här listas enbart fåglar jag har observerat. Betydligt fler fåglar har rapporterats av andra i området.
 • Amerikansk kricka och sommargylling (mycket ovanliga)
 • Trana, gråhäger, ägretthäger (mycket ovanlig), rördrom (kan höras på våren från rampen vid den västra strandängen), sångsvan och knölsvan
 • Grågås, Bläsgås
 • Bläsand, stjärtand, kricka och årta
 • Havsörn, fiskgjuse, tornfalk och brun kärrhök
 • Kattuggla
 • Mindre hackspett, spillkråka, gröngöling, större hackspett och göktyta
 • Ringduva, skogsduva, nötkråka och korp
 • Enkelbeckasin, rödbena, skogssnäppa och tofsvipa
 • Nötväcka, trädkrypare, gärdsmyg och stjärtmes

Växter:

Mistel (som är fridlyst) finns i Wikparken, kungsängslilja på strandängarna, och nästrot (fridlyst orkidé) i de skuggiga delarna av naturparken. Nästroten är dock inte vanlig och syns inte varje år. Kungsängsliljan kan bl.a. ses på Wiks östra strandäng. Hagtorns- och hassel­buskar är dock mycket vanliga.

Övrigt:

För den som vill spela Pokemon GO finns det stora möjligher med 7 PokeGym och ca 20 PokeStop. PokeStop finns bl.a. vid de informations­skyltar, som man har satt upp. Tyvärr har en del av dessa informations­skyltar blivit något bedagade och därför ramlat omkull. Man kan också gå s.k. "Routes" och ställa sina Pokemons på s.k. "Show cases".

Några fler fakta:

 • Kommun, Skyddsår och Storlek: Uppsala, 2000 resp. 38 hektar
 • Förvaltare och Markägare: Upplandsstiftelsen och Region Uppsala resp. Region Uppsala
 • Skyddstyp: Natura 2000
 • Bevarandeplan: Naturvårdsverkets hemsida där man gör en sökning på Wik.
 • Koordinater (WGS84): Norr 59,73727°, Öst 17,46173°

Hitta hit:

Wiks Naturpark ligger i anslutning till Wiks Slottspark ca 25 km SV om Uppsala. Från väg 55 finns vägvisare mellan Ramsta och Örsundsbro. Bussförbindelse (Nr 108) finns mellan Uppsala och Wik. En karta över Naturpark och Slottspark finns i bildspelet nedan.

Bilder från Wiks Naturpark

Karta över Wiks Slottspark och Naturpark.

April, 2021. Informationsskylt vid Wiks Naturpark.


April, 2018. Grävling, som är på väg mot vattnet vid den östra strandängen nedanför Äppellunden.
Maj, 2023. Grågäss med ungar (gässlingar), som födosöker på Wiks västra strandäng.

Klicka här för mer information om bildens motiv.

April 2023. Två sångsvaner har hittat lite öppet vatten utanför Wiks västra strandäng, där de kan födosöka och inleda parningscermonier.

Klicka här för mer information om bildens motiv.

April, 2023. Tack vare den relativt orörda naturen i Wikparken, kan man hitta många märkliga formationer och det är väl bara fantasin, som sätter gränser för vad man tycker att det liknar.
April, 2023. På sin vårflyttning från västra Europa till den sibiriska tundran stanner bläsgässen en tid vid Wiks västra strandäng för att rasta och proviantera inför resten av den långa resan.

Klicka här för mer information om bildens motiv.

April, 2018. I mitten av april, kan man hitta denna fantastiska matta av vintergäck i det sydvästra hörnet av själva Naturparken.

Klicka här för mer information om bildens motiv.

April, 2018. Tofsvipor, som spelflyger över Wiks sydvästra strandäng, fotograferade från rampen vid första parkeringen.

Klicka här för mer information om bildens motiv.

April, 2021. Rampen vid första parkeringen med utsikt över den västra strandängen och den inre delen av Lårstaviken.

April, 2023. I mitten på april blommar blåsippor och vårlök.

Maj, 2018. Detta år var blomningen på äppelträden i Äppellunden ovanligt riklig. Foto: Irja Johansson.

Juni 2020. Svavelticka på ekstam i naturparken. Svaveltickan är en av de få trädsvamparna, där unga exemplar kan användas som matsvamp. På engelska kallas svampen för chicken-of-the-woods, på grund av vissa likheter med kycklingkött.

Juni, 2021. Nästrot, som saknar klorofyll, och får sin näring genom s.k. mykorrhiza d.v.s. genom symbios med en svamp. Nästroten är liksom alla andra orkidéer fridlysta i Sverige. Rotsystemet, som liknar ett fågelbo, har gett denna växt sitt namn.

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.